Daantje's Hairstyling  

Uw kapster aan huis

Privacy, Cookies, Persoonsgegevens en Beveiliging.


Hierbij treft u onze privacyverklaring volgens de Nederlandse Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
U krijgt inzicht in wat wij doen met uw gegevens en hoe wij dat doen.


Daantje's Hairstyling:


Daantje's Hairstyling gevestigd aan de Kuipersgaarde 5 5431 ZD te Cuijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Danielle Kuppen is de functionaris gegevensbescherming van Daantje's Hairstyling. Ze is te bereiken via info@daantjeshairstyling.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:


Daantjes Hairstyling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.


•  Geslacht

•  Voor en achternaam

•  Adres gegevens

•  Telefoon

•  E-mailadres 

•  Gegevens over uw activiteiten op onze website.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@daantjeshairstyling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Daantje's Hairstyling verwerkt uw  persoonsgegevens voor de volgende doelen:


•  Het afhandelen van uw betaling

•  Verzenden van onze aankondigingen/nieuwsbrief en/of aanbieding mailing,

•  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

•  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

•  Om goederen en diensten bij u af te leveren.

•  Daantje's Hairstyling verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde Besluitvorming:


Daantje's Hairstyling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Daantje's Hairstyling) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:


Daantje's Hairstyling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > Administratie moet volgens de Belastingdienst minstens 7 jaar bewaard blijven. Personalia > 7 jaar > Administratie moet volgens de Belastingdienst minstens 7 jaar bewaard blijven. Adres > 7 jaar > Administratie moet volgens de Belastingdienst minstens 7 jaar bewaard blijven.


Delen van persoonsgegevens met derden: 


Daantje's Hairstyling verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:


Daantje's Hairstyling gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:


U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Daantje's Hairstyling en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@daantjeshairstyling.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Daantje's Hairstyling wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:


Daantje's Harstyling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Danielle Kuppen 06-51763605 of via info@daantjeshairstyling.nl Privacy policy - mei 2018